Эквивалентность диплома

Documentele necesare pentru Echivalarea diplomei

  • Actul de studii ce urmează a fi recunoscut (diploma), original şi copie;
  • Suplimentul la diplomă / foaie matricolă în copie legalizată și traducerea legalizată, cu excepția celor
    redactate într-o limbă de circulație internațională;
  • Adeverința de autenticitate eliberată de Ministerul Educației al RM;
  • Certificat de naștere;
  • Buletin de identitate.
Как мы можем вам помочь?

Свяжитесь с нами, чтобы помочь вам сделать любой румынский акт!